សុភាសិតខ្មែរ អត្ថន័យល្អ មានន័យគ្រប់បែប

ភាសិតខ្មែរ អត្ថន័យល្អ មានន័យគ្រប់បែប ជួយយើងដោះស្រាយបញ្ហា

  • ជួញខាតកុំឈប់ខាន បើចង់បានកុំខ្លាចបង់។
  • ជំពប់ជើងគង់បាក់ ជំពប់មាត់បង់ប្រាក់។
  • ជ្រើមដូចមហាត។
  • ជ្រៃលោមស្រឡៅ ត្រាវលោមបឹង។
  • ជ្រៅដូច ក្តិតចាន។
  • ជ្រៅតែមាត់ គំនិតរាក់កំផែល។
  • ជ្រះថ្លាតែមាត់ ចិត្តស្មូរជន។
  • ជិះក្របីចម្លងភក់ ស្រណុកជាជាងហែល។

Choeurn Sopanha

104 Blog posts

Comments