សេចក្តីលោភលន់

សេចក្តីលោភលន់

មនុស្សច្រើនតែមានភាពលោភលន់ ចង់បាននេះ ចង់បាននោះ ដោយមិនចេះប្រមាណ មិនចេះឆ្អែតឆ្អន់ មិនចេះគ្រប់គ្រាន់ និងមិនចេះស្កប់ស្កល់សោះឡើយ។ កាន់តែមានច្រើន មនុស្សកាន់តែខ្វះច្រើន សេចក្តីស្រេកឃ្លាន ក៏កាន់តែខ្លាំងដូចគ្នា ដែលបណ្តាលឱ្យមនុស្សវេទនាកាន់តែខ្លាំងឡើងៗអាចទេបញ្ឈប់ការដែលធ្វើខ្លួនជាទាសករនៃសេចក្តីលោភលន់ កុំធ្វើខ្លួនឱ្យធ្លាក់ក្នុងជ្រោះនៃភាពចង់បានមិនចេះស្កប់ស្កល់បែបនេះឱ្យសោះ បើមិនដូច្នេះទេក្នុងមួយជីវិតនៃយើងនឹងមិនអាចស្វែងរកនូវសេចក្តីសុខដាក់ក្នុងខ្លួនរបស់យើងបានឡើយ។


Braka Tum

590 Blog posts

Comments
Bren Liheang 36 w

😍😍😍